Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay

Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay

Blog thumbnail

Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Blog thumbnail

Danh mục Giấy phép, năng định nhân viên hàng không

Danh mục Giấy phép, năng định nhân viên hàng không

Blog thumbnail

Danh mục Giấy phép, năng định nhân viên hàng không Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Blog thumbnail

Thông tư Số: 14/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư Số: 14/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Blog thumbnail

Thông tư này quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam đối với trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị hủy hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài do lỗi của người vận chuyển.

Blog thumbnail

Thông tư số: 27/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số: 27/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Blog thumbnail

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không (Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT)

Blog thumbnail

Thông tư số: 52/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số: 52/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Blog thumbnail

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (sau đây gọi tắt là Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014)

Blog thumbnail

Quy chế Khai thác trực thăng vận tải thương mại

Quy chế Khai thác trực thăng vận tải thương mại

Blog thumbnail

Quy chế này quy định các điều kiện khai thác trực thăng dân dụng nhằm mục đích vận tải thương mại đối với người khai thác trực thăng (sau đây gọi là người khai thác) có trụ sở chính tại Việt Nam.